مدیریت شهری، به مفهومي که در سال هاي اخير رايج شده با الگوهاي متفاوتي تعريف مي شود.. برای شناخت مفهوم مدیریت شهری، توجه به ترکيب دو واژه مديريت و شهر لازم است. مدیریت شامل هنر انجام کارها به وسیله دیگران است و می توان آن را فرایند برنامه ریزی، ساماندهی، هدایت و کنترل اعضای سازمان برای دستیابی به اهداف تعریف شده دانست. اما شهر مفهومی بسیار پیچیده ای دارد. از سویی اشاره به نوعی زندگی و از سوي ديگر اشاره به سبکی از ساخت و ساز و ترکیب محیط های انسان ساخت با محیط های طبیعی است. ترکيب مدیریت و شهر نشان دهنده استقرار فرایند برنامه ریزی تا کنترل تمامی ابعاد مرتبط با شهر چه از نظر اجتماعی، اقتصادي، کالبدي و محيطي است. وظيفه اي که با توجه به گستردگي ميان سازمان ها و نهادهاي مختلفي تقسيم شده است. در کشور ايران مديريت شهري که به اداره امور شهري تقليل يافته است شامل شهرداري، شوراي شهر، شهروندان و نهادهاي جامعه مدني است. اما حقيقت اين مفهوم نشان از گستره بزرگتري از نهادهاي دخيل در اداره شهرها است.
همچنین تحقق آرمان "کلان شهری با عملکرد ملی و جهانی، با اقتصادی مدرن و یکی از سه شهر مهم منطقه و آسیای جنوب غربی" در افق چشم انداز شهر تهران ایجاب میکند، ساماندهی رونق فعالیت ها و توسعه اقتصادی در پهنه های سه گانه شهر، افزایش مشارکت بخش خصوصی، ساماندهی صنایع و مشاغل ، .....در کنار ایجاد منابع درآمدی پایدار، در اولویت مالی و اقتصادی مدیریت شهری قرار گیرد.
با توجه به اهمیت موضوع در اقتصاد شهر، مدیریت زیر ساخت های مدیریت و مالی  با همکاری اعضای کمیته پژوهشی امور مالی و سرمایه گذاری و همچنین کمیته پژوهشی مدیریت، برنامه ریزی و فناوری و سایر متخصصین این دو حوزه سعی دارد با سازمان بخشی به مطالعات مرتبط و بهره گیری از دانش و ابزارهای نوین در این حوزه موجبات ارتقاء اثر بخشی این دو حوزه در شهرداری را فراهم اورد. به این منظور، این مدیریت وظیفه دارد اجرای پروژه ها و تهیه گزارش های علمی و تخصصی مرتبط با مسائل فوق را برای بهره برداری مؤثر در بخشهای مختلف اجرایی شهرداری تهران و سایر بخشهای مرتبط با شهر تهران در دستور کار خود قرار دهد. به این امید که گامی کوچک در بهبود نظام تصمیم گیری در این حوزه مدیریت شهری فراهم آورد.