نشست‌هاي تخصصي كارگروه منابع درآمدي معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران

كارگروه منابع درآمدي با اتخاذ افقي راهبردي و با توجه به پتانسيل‌هاي علمي خود، تلاشي فراگير را در جهت نيازسنجي چالش‌هاي جاري حوزه درآمد و بهبود وضعيت درآمدي و مالي شهرداري، آغاز نموده است. اين كارگروه سعي دارد با هدف شناسايي منابع درآمدي پايدار جديد و همچنين تقويت منابع درآمدي پايدار موجود، گام‌هاي مؤثري را بر دارد. جلسات كارگروه منابع درآمدي هر دو هفته يكبار در محل حوزه معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران برگزار شده كه در آن جمعي از اساتيد دانشگاهي و كارشناسان حوزه درآمد شهرداري تهران حضور دارند.

در اين كارگروه نيز مانند ساير كارگروه‌هاي اين معاونت، پس از جلسات متعدد و بررسي موضوعات مختلف به منظور تعيين چشم‌انداز و اهداف راهبردي نقشه راهي به شرح ذيل مشخص گرديد.

1- شناسايي كدهاي جديد درآمدهاي پايدار

2- تقويت كدهاي درآمدي پايدار موجود

از مهمترين مواردي كه در اين كارگروه مورد بررسي و كنكاش قرار گرفته، تصحيح پيش‌نويس لايحه نظام درآمدهاي پايدار شهرداري‌هاي كشور مصوب سال 1386 است. تاكنون 7 ماده از اين لايحه مورد تجزيه و تحليل كارشناسي قرار گرفته است.