نشست‌هاي تخصصي كارگروه اقتصادسازي سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران

 به دنبال تشكيل  ساير كارگروه‌ها و به منظور آسيب‌شناسي و رفع نيازها و چالش‌ها و كاهش خلأ موجود بين نهادهاي علمي و اجرايي اين حيطه، كارگروه اقتصادسازي عملکرد سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه نيز تشكيل گرديد. اين كارگروه هم مانند ديگر كارگروه‌ها جلسات خود را هر دو هفته يكبار در محل آن معاونت برگزار مي‌كند. در راستاي اهداف فوق كارگروه درصدد انجام مطالعات و تجزيه و تحليل موضوعات مؤثر در حوزه مديريت مالي شهري و ارائه پيشنهادهاي علمي- اجرايي مي‌باشد.